Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Produkt guider

Publicerat: april 18, 2023 • Lästid: 14 minutes

Hur väljer man en billyft? – Instruktioner för att välja rätt lyftmodell

Tips till dig som ska välja fordonslyft

Billyften är verkstadens viktigaste verktyg. Jämför olika typer av billyftar innan du väljer den rätta billyften till din verkstad. Billyften kommer nämligen att påverka både effektiviteten och produktiviteten i verkstaden på ett märkbart sätt.

autonostinten valinta suomen työkalu

Här är några viktiga punkter som du behöver kolla när du jämför fordonslyftar

  • lyftens säkerhet och kvalitet
  • tillgängligt utrymme i verkstaden
  • vikten på de fordon som ska lyftas
  • de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utföras med hjälp av billyften

En annan viktig sak att tänka på är hur intensivt billyften ska användas och den beräknade livslängden. Billyftar finns i många olika prisklasser och priset korrelerar direkt med kvaliteten.

Billyftens inköpspris är bara en del av totalkostnaden för hela livslängden. Resten av kostnaderna uppstår från kommande service- och underhållskostnader eller förlorad arbetstid på arbetsplatsen, ifall billyften exempelvis inte kan repareras direkt på grund av att det inte finns tillgång till reservdelar.

Om du räknar totalkostnaderna för hela livslängden blir fordonslyftar för yrkesbruk nästan alltid det förmånligaste alternativet.

För att göra det lättare för dig att välja och planera inköpet av en billyft har vi i denna instruktion samlat en del viktiga detaljer och beskrivit avgörande skillnader i billyftarnas egenskaper som vi rekommenderar att du tar i beaktande när du gör ditt val.

Kolla vårt urval av billyftar


Turvallinen Autonostin

Fordonslyftarnas säkerhet

Kvaliteten är den absolut viktigaste egenskapen, oavsett vilken billyft du väljer.

När det gäller tillverkning av fordonslyftar är det många krav som ska uppfyllas, och användningen av billyftar omfattas av en hel del lagstiftning och övervakning. Importen och försäljningen övervakas inte i samma utsträckning – i praktiken knappt alls. När du väljer billyft måste du försäkra dig om att den uppfyller alla befintliga krav

Kolla att du hittar följande information om billyften:

Tillverkarens verifikat på kravuppfyllelse eller ett enskilt CE-certifikat.

Ifall billyften är tillverkad helt enligt föreskrivna direktiv och standarder, utan undantag, kan tillverkaren ge ett eget intyg på kravuppfyllelse där alla tillämpade direktiv och standarder finns angivna.

Oftast måste tillverkaren avvika från standarderna för att uppnå önskade tekniska egenskaper eller användningsmöjligheter. I dessa fall måste tillverkaren skaffa sig ett externt CE-certifikat som beviljats av en utomstående testinstitution. Ett certifikat innebär att en utomstående testinstitution har testat fordonslyften med de avvikelser som gjorts från standarderna, och godkänt dem för att ersätta de i standarderna givan strukturerna och egenskaperna.

Fordonslyftens tillverkningsnummer framgår oftast i CE-certifikatet, och lyftens bruksanvisning finns bifogad.

Endast CE-märkning räcker inte

För import och försäljning ställs inga myndighetsvillkor varken för säkerhet eller kravuppfyllelse. Den första övervakningsåtgärden är därför installationsbesiktning som utförs av ett externt auktoriserat besiktningsorgan. I fortsättningen övervakas billyftens kondition genom årligen återkommande kontroller. I praktiken innebär detta att köparen också ansvarar för utredningen av kravuppfyllelse och certifieringen av den egna billyften. Eftersom import och försäljning inte övervakas finns det en hel del billyftar som inte uppfyller kraven på marknaden och därför är det av yttersta vikt att säkerställa dessa frågor redan innan du köper en billyft.

Kom ihåg att:

  • CE-märkningen är ingen garanti för säkerheten
  • CE-märkningen godkänns inte av myndigheten, utan den utformas av tillverkaren
  • Produkten uppfyller nödvändigtvis inte alla krav, även om detta finns utmärkt
  • Märkningen i sig berättar ingenting om produktens kvalitet och säkerhet

Serviceverkstadens baslyftar

För verkstäder med inriktning på personbilar passar en dubbelsaxlyft för installation på golv som kräver väldigt lite utrymme samt en 1- eller 2-pelarlyft. I dessa lämnas servicepunkterna och hjulen fria vilket gör dem lättåtkomliga för åtgärder.


Dubbelsaxlyft för bil

Nostimen valinta Kaksoissaksinostimet

En eldriven hydraulisk dubbelsaxlyft för bil är oftast försedd med lyftbryggor för lyftning vid bilens sidofästen. En saxlyft för bil kräver lite utrymme eftersom den inte har någon pelare. Arbetet runt den servade bilen är enkelt och bilen kan öppnas från båda sidor. En lyftning från sidofästen lämnar hjulen fria och möjliggör en snabb och lätt åtkomst såväl framifrån som bakifrån. När bilen inte behöver lyftas kan lyftens plats användas för annan service.

De bästa liftarna är konstruerade med fyra hydraulcylindrar som bildar två korskopplade cylinderpar. Användningen av två fristående hydraulikkretsar i båda saxarna möjliggör en hydraulisk balansering, dubblerade säkerhetskretsar samt en lägre konstruktion, eftersom cylinderdiametrarna är mindre. En saxlyft för bil som konstruerats enligt denna metod kräver inga enskilda mekaniska låsanordningar och normalt finns det inte några el- eller hydraulikkomponenter på själva billyften.

Tack vare den låga konstruktionen kan en saxlyft för bil oftast installeras direkt på golvet, vilket inte kräver skärningar eller gjutarbeten. Kontrollera den nödvändiga tjockleken på golvet med leverantören innan du fattar ett köpbeslut.

Dubbelsaxlyftar manövreras från en styrpanel som finns på en särskild bruksenhet. I en standardleverans placeras denna bruksenhet oftast cirka en meter från lyften, men detta är sällan den optimala lösningen med tanke på utrymmet. Genom att förlänga hydraulikslangarna kan bruksenheten oftast flyttas längre bort från lyften. Observera att detta kan vara svårt när det gäller lyftar från asiatiska leverantörer. Europa använder en måttsättning i tum för hydraulikslangarna medan asiatiska tillverkare använder det metriska systemet. I Finland är det svårt att hitta hydraulslangar och -kopplingar enligt det metriska systemet. Kontrollera saken med leverantören eftersom ett byte av hydraulslangarna förr eller senare måste genomföras. Samma gäller också alla tätningar och andra reservdelar till hydrauliken.

Dubbelsaxlyftarna är så gott som underhållsfria. I praktiken är smörjningen (med vaselin) av lyftens mekaniska leder den enda egentliga serviceåtgärden. De billigare varianterna är inte försedda med smörjbara leder utan med självsmörjande slutna lager. Självsmörjande lager håller bra i flera år, men kan ändå inte jämföras med smörjbara lager.

Lyftkapaciteten för dubbellyftarna anges oftast till 3–4t. Beroende på konstruktionen lämpar dom sig dock inte särskilt väl för lyft av längre paketbilar eller korgkonstruktioner, även om lyftkapaciteten i sig är tillräcklig. Du måste alltså beakta vilken typ av bil som ska lyftas och säkerställa att lyftbryggan når alla givna lyftpunkter före valet av billyft.

1-pelarlyft

1pilarit nostimen valinta

Lyftkapaciteten för 1-pelarlyftar är 2–3 t. Du kan välja mellan en fast installerad modell eller en portabel billyft. Fordonslyftar som är fast installerade i golvet är antingen försedda med ställbara lyftbryggor eller teleskopiska lyftarmar som lyfter vid bilens sidofästen. En portabel billyft är försedd med teleskopiska lyftarmar.

En 1-pelarlyft kräver mindre utrymme än en 2-pelarlyft och ställer lägre hållfasthetskrav på golvet. Tack vare mindre utrymmeskrav kan en 2-pelarlyft ersättas med en 1-pelarlyft, i de fall där 2-pelarlyftens lyftbryggor förhindrar lyftning pga. underredets plastskydd eller när en demontering av dessa plastskydd kan förhindras av lyftbryggorna.

I en 1-pelarlyft kan bilen köra rakt in eller backas in. En 1-pelarlyft som försetts med lyftarmar lämnar bilens underrede och sidor helt fria på pelarens motsatta sida, vilket gör arbetet enklare i verkstaden.

En 1-pelarlyft med lyftkapaciteten 3t som är försedd med teleskopiska lyftarmar är ett utmärkt alternativ också för lyft av paketbilar, när det inte finns tillräckligt med utrymme för att installera en 2-pelarlyft.

Billyftens säkerhet säkerställs genom att lasten sänks på mekaniska fästblock, när lyftrörelsen upphör.

2-pelarlyft

2-pilarit nostimen valinta

Utbudet av 2-pelarlyftar är stort och de finns i ett flertal dimensioner antingen i hydrauliskt- eller elektromekaniskt utförande. En 2-pelarlyft är ett utmärkt alternativ för dig som behöver en standardlyft. Det viktiga är att dimensionera billyften enligt de bilar som ska servas i verkstaden. Ofta kan en nominellt angiven lyftkapacitet på 3000 kg räcka till också för en paketbil, medan lyftarmarna blir för korta. Ifall du vill lyfta större paketbilar, rekommenderas billyftar med en lyftkapacitet på 4000 kg. 

I nuläget är nästan alla 2-pelarlyftar fristående modeller som installeras på golvet, det finns inga konstruktioner eller trösklar i utrymmet mellan pelarna. Detta underlättar rörelserna under bilen och användningen av t.ex. en spilloljevagn eller en växellådslyftare. Beroende på funktionen dras elkablarna eller hydraulslangarna från den ena pelaren till den andra, ovanför lyften. Vid val av billyft bör också takhöjden beaktas. Elkablarna kan med lätthet installeras via taket, medan skarvningen av hydraulslangar inte är lika enkel att utföra. En del billigare elhydrauliska fordonslyftar är försedda med en utjämningsvajer ovanför lyften. I dessa fall behövs också ett extra stöd i form av en stödbåge.

Golvfria 2-pelarlyftar fästs direkt i golvet via pelarnas infästningsflänsar. Infästningspunkten utsätts för ett stort vridmoment, eftersom lasten ligger ytterst på lyftarmarna. Kontrollera golvets kvalitet och dimensionering för att säkerställa en trygg installation. Elhydrauliska billyftar är konstruerade så att lyftrörelsen sker med hjälp av hydraulcylindrar inne i pelarna och trycket produceras av en enhet som installerats på pelaren. I de elmekaniska fordonslyftarna sker lyftningen däremot med en lång skruv som placerats inne i pelaren, där lyftsläden är infäst med s.k. lyftmuttrar. När den lagerinfästa lyftskruven roterar rör sig lyftsläden uppåt eller neråt, beroende på vald rotationsriktning.

För elhydrauliska billyftar behövs i allmänhet också ett mekaniskt säkerhetslås, med vars hjälp du kan säkerställa säkerheten vid ett eventuellt fel i hydrauliksystemet eller ett läckage. I bättre fordonslyftar är dessa mekaniska lås inte längre i bruk eftersom säkerheten har säkerställts genom en korskoppling av hydrauliksystemen, på samma sätt som i en dubbelsaxlyft för bil. När det gäller dessa billyftar korrelerar priset också kraftigt med kvaliteten. Skillnaderna hittas främst i olika hastigheter samt i måttsättningar och kvaliteten på metalldetaljerna och monteringen.

För elmekaniska fordonslyftar har säkerheten säkerställts genom ett lyft/säkerhetsmutterpaket. Lasten uppbärs av lyftmuttern och under den finns en flytande infäst säkerhetsmutter som roterar med, men inte upptar någon belastning. Ifall lyftmuttern skadas eller t.ex. spricker, faller lasten på den nedre säkerhetsmuttern som kan bära lasten och samtidigt avstängs funktionerna för lyften. Lyftmuttern är en rörlig del och nötningen granskas alltid vid service och i samband med den årliga kontrollen.

4-pelarlyft

4-pilarinostimen valinta

4-pelarlyftar passar bra som fordonslyftar för service och för hjulinställningar. Det går snabbt och enkelt att köra upp bilen för t.ex. oljebyten och 4-pelarlyftens körbryggor kan balanseras vågrätt, vilket möjliggör alla hjulinställningar med flera olika typer av inställningsapparatur. Du kan välja en 4-pelarlyft med jämna körbryggor eller förberedda för hjulinställningar. I det senare fallet finns det nedsänkningar för hjulens svängskivor samt integrerade långa glidplattor för bakaxeln.

När du planerar användningen för hjulinställningar bör du beakta hur långa körbanor du behöver för billyften. Längden berättar inte allt, fordonslyften är försedd med sänkta svängskivor framtill och integrerade långa bakre glidskivor. I detta fall blir det maximala axelavståndet för hjulinställningen mindre än vad körbanornas längd låter indikera.

För tex. en Mercedes Sprinter är det längsta axelavståndet 4350 mm och för detta krävs en längd på minst 5 m för körbryggorna. Ifall Sprintern ska rymmas på svängskivorna måste körbryggan vara 5,5 m. Gammalmodig 3D-apparatur för hjulinställningar med fastmonterade kamerainfästningar frampå lyften, ställer speciella krav på billyften eftersom pelaravståndet måste vara tillräckligt stort för att kamerorna ska se target-områden på bakhjulet.

Avlastaren eller frihjulslyftaren kan vara antingen integrerad s.k. underredesavlastare som lyfter hela bilen i fästpunkterna eller en enskild axelavlastare som kan flyttas mellan billyftens körbanor. Båda alternativen har sina förespråkare. Axelavlastarens fördel är att den kan användas till alla bilar, men användningen är långsammare än för underredesavlastaren. Underredesavlastaren är snabb och med den får du alla hjulen friställda med ett lyft, men den lämpar sig inte för längre bilar eller korgkonstruktioner. Den snabbt ökade användningen av plastkonstruktioner i bilarnas underreden försvårar också användningen av underredeslyftare.

På grund av sina pelare kräver en 4-pelarlyft ett större golvutrymme än en saxlyft för bil eller sidolyft. Dessutom försvåras många underifrån genomförda arbeten på längre bilar av tvärbalken som går mellan körbryggorna.

Säkerheten för en 4-pelarlyft är säkerställd med elektromagnetiskt styrda låsgripare.

Kapaciteten för en 4-pelarlyft kan variera från 3,5 ton ända upp till 30 ton.

Saxlyftar med körbana.

ajosiltanostimet nostimen valinta

Saxlyftar med körbana.

Dessa billyftar har inga pelare som tar upp utrymme och sparar golvyta i bilverkstaden, vilket också gör det möjligt att lyfta breda fordon, såsom husbilar. Lyftarna kan installeras på golvytan eller inbäddas i golvet. I båda fallen kan billyftaren också installeras för att köra genom den. Förutom underhåll kan hissarna utrustas med utrustning för hjulinställning eller besiktning.

Saxkörbanelyft är alltid elektrisk-hydrauliska hissar. Säkerheten garanteras antingen genom korsförbundna hydraulikkretsar eller mekaniska låsklämmor. De högsta kvalitetshissarna är byggda med fyra hydrauliska cylindrar som bildar korsförbundna cylindrar. Användningen av två separata hydraulikkretsar i båda saxarna möjliggör hydraulisk nivåinställning av lyftaren, andra kretsens funktion som säkerhetskrets och lägre höjd för lyftaren, eftersom cylindernas diameter är mindre vid användning av flera cylindrar. I sådana lyftar som är byggda på detta sätt krävs normalt sett inte separata mekaniska lås och det finns normalt sett inga trycklufts- eller elektriskt drivna komponenter i själva lyftaren.

Saxkörbanelyften styrs genom en kontrollpanel i en separat styrkonsol. Vanligtvis installeras konsolen ungefär en meter från hissen vid standardleverans, men det är ofta inte den bästa lösningen med tanke på utrymmet. Konsolen kan normalt sett flyttas längre bort från hissen genom att förlänga hydraulslangarna. Observera att detta kan vara svårt om det är en asiatisk hiss. I Europa används tummåtten i hydraulik, medan metriska systemet används i Kina. Det kan vara svårt att hitta hydrauliska kopplingar eller slangar i metriskt system i Finland. Kontrollera detta med hissleverantören i förväg eftersom slangbyte och byte av tätningar och andra hydrauliska reservdelar vanligtvis krävs om livslängden är lång.

Saxkörbanelyft är nästan underhållsfria. I praktiken är det enda faktiska underhållsåtgärden att smörja ledstiften på hissen med vaselin. I billigare versioner har lederna vanligtvis inga smörjnipplar utan har permanent smorda bussningar. En permanent smord bussning är inte lika hållbar som en smörjbar led men håller ändå i flera år vid lätt användning.

Lyftkapacitet på dessa är från 3,5 ton upp till 35 ton.


Tillbaka upp