Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR GÄLLANDE VERKSTADSUTRUSTNING

Tillämplighet


1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

Produktinformation


2. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknade handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Beställning och beställningserkännande


3. Avtal är träffat när säljaren skriftligen bekräftat köparens beställning. Köparen är bunden till sin beställning i två veckor i avvaktan på säljarens bekräftelse.
Avviker bekräftelsen genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från beställning och köparen inte godtar dessa ändringar, skall han inom en vecka meddela säljaren detta. Avtal är annars träffat enligt säljarens bekräftelse.

Ritningar och beskrivningar


4. Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Dessa får inte utan andra partens medgivande användas för annat ändamål än för vilket de överlämnats. De får inte heller utan medgivande från den andra parten kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Pris och prisjusteringar


5. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt och andra skatter och pålagor. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Har värdet av köparens inbytesvara efter värderingstidpunkten förändrats mer än som bör följa av normalt underhåll och användning av varan, skall köparen på egen bekostnad återställa inbytesvaran i avtalsenligt skick, alternativt skall det avtalade priset för inbytesvaran justeras i motsvarande mån. Skulle inbytesvaran, oaktat vad som stadgas i denna punkt ovan, väsentligt avvika från vad säljaren ägt räkna med vid avtalets träffande har säljaren rätt att häva avtalet i den del som rör inbytesvaran. Sådan hävning skall inte påverka avtalet i övrigt.

Betalning


6. Om inget annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan. Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den är helt löst. Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmåls-ränta enligt vid avtalets ingående gällande räntelag.

Leveransklausul och leveranstid


7. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske Ex Works.
Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.

Avisering av försening


8. Bedömer part att han kommer att bli försenad med leverans eller mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta motparten om detta. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet kan fullföljas.

Förlängning av leveranstid


9. Uppstår dröjsmål på grund av någon i punkt 24 angiven omständighet (force majeure) eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas med skälig tid. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

Vite vid säljarens försening


10. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, och detta inte beror på förhållande som avses i punkt 24 (force majeure), har köparen rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett. Vitet skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5 % av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av varan som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk. Vitet skall inte överstiga 7,5 % av detta beräkningsunderlag. Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när leverans fullgjorts eller vid tidpunkt för hävning enligt punkt 11. Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett.

Hävning vid säljarens försening


11. Är köparen berättigad till maximalt vite enligt punkt 10, och varan ännu inte levererats, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka. Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet vad avser den del av varan som inte kunnat tas i avsett bruk till följd av förseningen. Köparen får dock under de tio första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig olägenhet för honom. Utöver vite enligt punkt 10 till har köparen rätt till ersättning för skada till följd av hävningen. Ersättningen skall, om annat inte överenskommits, inklusive upplupet förseningsvite, inte överstiga 7,5 % av den del av priset som hänför sig till den del av varan som hävningen avser. Bortsett från vite enligt punkt 10 och begränsad ersättning för denna punkt är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet.

Köparens försening, säljarens hävningsrätt


12. Underlåter köparen att mottaga varan på avtalad dag och detta inte beror på förhållande som avses i punkt 24 (force majeure), är han skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad vidta skäliga åtgärder för vård av varan. I detta åtagande ingår även skyldighet för säljaren att på köparens bekostnad hålla varan försäkrad.


13. Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta emot varan inom avtalad tid, har säljaren rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av varan som på grund av köparens underlåtenhet inte mottagits, och av köparen erhålla ersättning för skada som köparens underlåtenhet åsamkat honom. Ersättningen skall inte överstiga den del av priset som hänför sig till den icke mottagna delen av varan.

Återtagandeförbehåll m.m.


14. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan till fullo betalts inte rätt att utan säljarens medgivande förfoga över varan så att säljarens återtaganderätt äventyras. Skulle utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende varan komma ifråga skall köparen visa upp köpeavtalet för utmätningsmannen och omedelbart meddela säljaren detta. Den levererade varan förblir säljarens egendom till den blivit till fullo betald. Köparen är skyldig att vårda och bruka varan på sådant sätt att säljarens rätt ej äventyras, innefattande bl a att köparen skall hålla varan försäkrad.

Garanti


15. Om ej annat överenskommits ansvarar säljaren beträffande ny vara för fel som framträder inom 12 månader från leveransdagen.

Reklamation


16. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om felet. Reklamationen skall göras på det sätt som säljaren anvisat i leveranshandlingarna. Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst, och i det fall reparation skall utföras av säljaren, snarast ställa varan till säljarens förfogande.

Avhjälpningsåtagande


17. Säljaren skall, utan oskäligt dröjsmål, efter reklamation, avhjälpa felet på egen bekostnad under ordinarie arbetstid. Avhjälpande skall med hänsyn till felets art göras genom att säljaren antingen reparerar den felaktiga delen eller tillhandahåller del i nyskick i utbyte mot den felaktiga.
Vad som är ”utan oskäligt dröjsmål” skall bedömas med hänsyn främst till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, köparens behov av varan, tillgång till reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet. Köparen skall dock, förutom sina egna kostnader, ersätta säljarens restid, resor och traktamenten samt kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader och in- och urmonteringskostnader.


18. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparation kan utföras på platsen, där varan är uppställd, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid reparation på platsen skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc.


19. Är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparation och parterna är överens därom eller kräver felet ringa kunskap att avhjälpa skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna del i nyskick eller reparerad ursprunglig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen till lägsta transportkostnad. Omfattas felet av säljarens garanti, sker transporten på säljarens bekostnad.


20. Underlåter säljaren att avhjälpa fel som han svarar för eller kvarstår sådant fel efter upprepade reparationsförsök äger köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra avdrag på köpeskillingen. Är kvarstående fel väsentligt, äger köparen häva köpet såvitt gäller vara som är felaktig. Om felaktig vara står i sådant sammanhang med resten av leveransen, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i dess helhet.

Garantibegränsningar


21. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion. Part ansvarar endast för av motparten föreslagen ändring av partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig sådant ansvar. Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena, och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Det omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. För slitgods och förbrukningsmaterial gäller säljarens ansvar enbart dessa detaljers normala livslängder. Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för den tid de använts.
Test eller felsökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen om därvid konstateras fel som säljaren svarar för, i annat fall debiteras köparen samtliga kostnader.


22. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas.


23. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 16-23 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Befrielsegrunder (force majeure)


24. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.


25. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande omständigheter inträffat.


26. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 24, får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras. Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

Tvist


27. Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol. Är parterna överens därom kan i stället tvisten lösas genom skiljeförfarande. Rättsfrågor i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.

Tillbaka upp