Installationsvillkor

Vad ingår;

- Montering av levererad utrustning på av kunden anvisad plats.

- Dragning av el o luft internt (luft och manöverström).

- Justering samt provkörning av utrustningen.

- Genomgång med kunds personal om handhavande av utrustningen.

Före montage;

- Kunden ska vid leverans:

- Lossa godset och kontrollera mot fraktsedel och notera/anmäla eventuella fraktskador.

- Lagra godset på lämpligt och skyddat sätt.

- Kunden ska före montering:

- Se till att utrustningen ligger i nära anslutning till monteringsplatsen.

- Monteringsplatsen skall vara utrymd och förberedd för installationen.

- Golvets/väggens beskaffenhet avseende tjocklek, jämnhet och ev. golvvärme skall vara klart före.

- Eluttag (220 v + 380v/16a) skall finnas i närheten av monteringsplatsen.

- Se till att el o luft finns framdraget till monteringsplatsen. Fast elinstallation skall utföras av behörig elektriker.

Vid monteringen;

- Kunden ser till att en person finns till förfogande som hjälp till montören vid vissa moment.

- Om truck, skylift eller dylikt krävs vid installationen så ombesörjs och bekostas detta av kunden.

- Det åligger kunden att se till att inga onödiga arbeten fördröjer monteringen. Sker så debiteras detta enligt gällande timprislista.

- Kunden ska anvisa parkeringsyta i anslutning till montageplatsen.

- Vid överlämning till kund ska kunden se till att ansvarig person/er är delaktiga i informationen om dagligt underhåll och handhavande.

Efter Monteringen;

- Där så krävs måste utrustningen installations-besiktigas innan den tas i bruk. Detta ombesörjs och bekostas av kund om inget annat avtalats.

- Beställaren ansvarar för att omhänderta emballage o dylikt enligt gällande källsorteringsregler i kommunen.

Tillkommande kostnader;

- Fäst och monteringsmaterial samt vid behov hydraulolja.

- Resa, milersättning samt eventuella traktamenten och övernattningar.

- Händelser som ligger utanför Gesab,s ansvarsområde, ex förseningar från kund eller av kunden anlitad underleverantör, debiteras enligt gällande timprislista.

Gesab, Garage Equipment Service AB, är en del av STG Group med verksamhet i Sverige och Finland. Gesab har mer än 35 års erfarenhet av försäljning, service och installation av verkstadsutrustning som till exempel billyftar, däckmaskiner, fyrhjulsmätare till de professionella bil-, buss och lastbilsverkstäderna samt bilprovningsanläggningar i bägge länderna.       INFO@GESAB-SWEDEN.SE       08-732 29 00