Policys

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara en professionell leverantör av de tjänster vi tillhandahåller.

Detta innebär att:

 •  Vi skall vara en av de ledande på marknaden inom service, reparation och installation av verkstadsutrustning.
 • Genom nära samarbete med ledande tillverkare och ett brett kontaktnät erbjuda, utifrån givna förutsättningar, högkvalitativa produkter och logistiklösningar.
 • Vi skall ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
 • Vi skall alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
 • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy

Gesab skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Erbjuda säkra produkter med lång livslängd.
 • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
 • Ta hand om och underhålla våra och kunders utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att förbättra vårt system.

…………………………………..
Peter Winberg, Sverigechef

NYHETER HOS GESAB 2021

Vi har det stora nöjet att presentera ett flertal nya agenturer för den svenska marknaden. Vissa av dom fyller ett hål och andra kompletterar eller ersätter andra produkter. Ett segment som vi saknat utrustning till är bland annat märkesgodkända fyrhjulsmätare, det hålet är nu tilltäppt.
De fina produkter som vi kommer att förse våra kunder med är;

John Bean – Allt runt hjulet. Montering, balans och 4-hjulsmätare. Framför allt så kan vi nu erbjuda godkända maskiner till Volkswagen-gruppens verkstäder samt Mercedes.

Cartec – Bromsprovare och testlanes. Nylansering, har funnits tidigare på den svenska marknaden men har varit borta några år.

Topauto – Oljebytare för automatväxellådor. En produkt som fler o fler verkstäder börjar se som en nödvändighet för att kunna erbjuda full service till sina kunder.

Ctek – Batteriladdare med upp till 120 A, ett måste vid fordonsdiagnos o service

Gys – Induktionvärmare och batteriladdare. Ingen verkstad klarar sig utan.

Peter Winberg
Platschef, Sverige