Policys

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara en professionell leverantör av de tjänster vi tillhandahåller.

Detta innebär att:

 •  Vi skall vara en av de ledande på marknaden inom service, reparation och installation av verkstadsutrustning.
 • Genom nära samarbete med ledande tillverkare och ett brett kontaktnät erbjuda, utifrån givna förutsättningar, högkvalitativa produkter och logistiklösningar.
 • Vi skall ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
 • Vi skall alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
 • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy

Gesab skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Erbjuda säkra produkter med lång livslängd.
 • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
 • Ta hand om och underhålla våra och kunders utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att förbättra vårt system.

…………………………………..
Peter Winberg, Sverigechef

PRESSRELEASE

Gesab introducerar NWL, Nussbaum World Lift, på den svenska marknaden

Vi har i många år framgångsrikt levererat fordonslyftar från tyska Nussbaum. De har alltid stått för högsta kvalitet, funktion och innovation. Därför är det ett nöje för oss att presentera NWL för våra kunder. Nussbaum har grundat detta företag med syfte att kunna tillhandahålla fordonslyftar till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Bakgrunden till detta är att de europeiska tillverkarna har tappat marknadsandelar de senaste åren på grund av den ökade priskonkurrensen från utomeuropeiska tillverkare.
Vad man gjort är att satsa på ett sortiment av de absolut vanligaste lyftmodellerna på marknaden. De modeller man valt är 2-pelarlyftar med lyftkapacitet 3 ton – 4,6 ton i både elektromekaniskt och hydrauliskt utförande. Vidare finns även den populära dubbelsaxlyften Jumbo NT 3,5 samt lågyften Sprinter Mobile 3000 med 3,5 ton respektive 3,0 ton lyftkapacitet. Alla dessa lyftar kommer att få ett helt nytt och lägre pris.          De flesta modeller får en prissänkning med 10 – 15 000: -.
NWL erbjuder dessutom bättre och enklare garantiprogram än tidigare. Under första året uppger kunden bara vilka delar som behövs och serienummer på lyften så kommer delarna utan kostnad, inga frågor om vad eller varför. Sedan kan kunden välja att förlänga sin garanti i upp till 20 år mot en extra engångskostnad, med lite andra villkor än under år 1. (kan vara att NWL vill ha delar i retur)
Hur är då detta möjligt – Nussbaum har byggt om sin fabrik, investerat i nya maskiner och tagit fram en ny affärsmodell för NWL, jämfört med Nussbaum:s vanliga produktion. Man har också flyttat all sin övriga produktion, 4-pelarlyftar, saxlyftar o dyl till andra fabriker. Detta gör att de kan producera många fler enheter på samma tid utan att tumma på kvaliteten. Vi, och de andra agenterna i världen, köper också in större volymer för att kunna tillgodose våra kunders behov.
I mitten på januari kommer vi att börja leverera de första lyftarna. Mer information om modeller och priser kommer att finnas på vår hemsida inom kort.

Gesab 19-12-10
Peter Winberg