Policys

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara en professionell leverantör av de tjänster vi tillhandahåller.

Detta innebär att:

 •  Vi skall vara en av de ledande på marknaden inom service, reparation och installation av verkstadsutrustning.
 • Genom nära samarbete med ledande tillverkare och ett brett kontaktnät erbjuda, utifrån givna förutsättningar, högkvalitativa produkter och logistiklösningar.
 • Vi skall ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
 • Vi skall alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
 • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy

Gesab skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Erbjuda säkra produkter med lång livslängd.
 • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
 • Ta hand om och underhålla våra och kunders utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att förbättra vårt system.

…………………………………..
Peter Winberg, Sverigechef

NUSSBAUM ÖPPNAR UPP IGEN

Vi har just fått positiva besked från Nussbaum.
Fabriken startar upp sin produktion igen och räknar med att börja leverera redan i slutet av maj.
”Vi har nu en stadig ström av leveranser från våra underleverantörer och all vår personal är redo att börja producera igen. Första leveranserna går ut i slutet av maj och vi räknar med att vi kommer att vara ikapp med våra leveranser under juli månad. Gesab är en av våra viktiga och prioriterade kunder så vi kommer att anstränga oss extra mycket för att de ska få sina beställda lyftar. ” berättade Steffen Nussbaum, VD. till oss vid ett telefonmöte i går eftermiddag (5/5).
Detta är mycket glädjande för oss, och våra kunder, som i vissa fall tyvärr har fått vänta lite för länge på sina lyftar. Men det har varit, och är, en extrem och aldrig tidigare upplevd situation i världen.
Har ni några frågor så är ni mycket välkommen att höra av er till oss.

Peter Winberg
Platschef, Sverige