Garage Equipment Services AB villkor

FVU 05, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANSER AV FORDONSVERKSTADSUTRUSTNING,TILLBEHÖR, M M FÖR YRKESMÄSSIG VERKSAMHET. 

Utarbetad av fordonsverkstadutrustarna, FVU.


Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat
inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara
skriftlig.

Produktinformation
2. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknade handlingar är
bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till
dem.

Beställning och beställningserkännande.
3. Avtal är träffat när säljaren skriftligen bekräftat köparens
beställning. Köparen är bunden till sin beställning i två veckor i
avvaktan på säljarens bekräftelse.
Avviker bekräftelsen genom tillägg, inskränkning eller förbehåll
från beställning och köparen inte godtar dessa ändringar, skall han
inom en vecka meddela säljaren detta. Avtal är annars träffat enligt
säljarens bekräftelse.

Ritningar och beskrivningar
4. Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess
tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra,
förblir den överlämnande partens egendom. Dessa får inte utan
andra partens medgivande användas för annat ändamål än för vilket
de överlämnats. De får inte heller utan medgivande från den andra
parten kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas
till tredje mans kännedom.

Pris och prisjusteringar
5. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå
belöpande mervärdeskatt och andra skatter och pålagor.

Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för
kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller
växelkursförändringar efter offertdatum.

Har värdet av köparens inbytesvara efter värderingstidpunkten
förändrats mer än som bör följa av normalt underhåll och
användning av varan, skall köparen på egen bekostnad återställa
inbytesvaran i avtalsenligt skick, alternativt skall det avtalade
priset för inbytesvaran justeras i motsvarande mån.

Skulle inbytesvaran, oaktat vad som stadgas i denna punkt ovan,
väsentligt avvika från vad säljaren ägt räkna med vid avtalets
träffande har säljaren rätt att häva avtalet i den del som rör
inbytesvaran. Sådan hävning skall inte påverka avtalet i övrigt.

Betalning
6. Om inget annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast
i samband med avtalad leverans av varan.

Accept eller annan betalningsförbindelse anses inte som
betalning förrän den är helt löst.

Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta
enligt vid avtalets ingående gällande räntelag.

Leveransklausul och leveranstid
7. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående
gällande INCOTERMS.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske Ex
Works.
Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en
tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets
ingående.

Avisering av försening
8. Bedömer part att han kommer att bli försenad med leverans eller
mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta
motparten om detta. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han
räknar med att leveransen respektive mottagandet kan fullföljas.

Förlängning av leveranstid
9. Uppstår dröjsmål på grund av någon i punkt 24 angiven
omständighet (force majeure) eller på grund av någon handling
eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden
förlängas med skälig tid. Leveranstiden skall förlängas även om

orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av den
ursprungligen avtalade leveranstiden.

Vite vid säljarens försening
10. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, och detta inte beror på
förhållande som avses i punkt 24 (force majeure), har köparen
rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett.

Vitet skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5 %
av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av
varan som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk.

Vitet skall inte överstiga 7,5 % av detta beräkningsunderlag.

Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen,
dock tidigast när leverans fullgjorts eller vid tidpunkt för
hävning enligt punkt 11.

Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt
krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha
skett.

Hävning vid säljarens försening
11. Är köparen berättigad till maximalt vite enligt punkt 10, och
varan ännu inte levererats, har köparen rätt att genom skriftligt
meddelande kräva leverans inom en sista skälig frist, som inte
får vara kortare än en vecka.

Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på
någon omständighet som köparen bär ansvaret för, har
köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva
avtalet vad avser den del av varan som inte kunnat tas i avsett
bruk till följd av förseningen. Köparen får dock under de tio
första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen
utgör väsentlig olägenhet för honom.

Utöver vite enligt punkt 10 till har köparen rätt till ersättning
för skada till följd av hävningen. Ersättningen skall, om annat
inte överenskommits, inklusive upplupet förseningsvite, inte
överstiga 7,5 % av den del av priset som hänför sig till den del
av varan som hävningen avser.

Bortsett från vite enligt punkt 10 och begränsad ersättning för
denna punkt är varje krav från köparen med anledning av
säljarens försening uteslutet.

Köparens försening, säljarens hävningsrätt

12. Underlåter köparen att mottaga varan på avtalad dag och detta
inte beror på förhållande som avses i punkt 24 (force majeure), är
han skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av
leverans, som om varan i fråga hade levererats.
Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad
vidta skäliga åtgärder för vård av varan. I detta åtagande ingår
även skyldighet för säljaren att på köparens bekostnad hålla varan
försäkrad.

13. Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta
emot varan inom avtalad tid, har säljaren rätt att genom
skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den
del av varan som på grund av köparens underlåtenhet inte
mottagits, och av köparen erhålla ersättning för skada som
köparens underlåtenhet åsamkat honom. Ersättningen skall
inte överstiga den del av priset som hänför sig till den icke
mottagna delen av varan.

14. Återtagandeförbehåll m.m.
Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen
fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren
häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som
fortfarande lagligen kan återtas.
Köparen har innan varan till fullo betalts inte rätt att utan
säljarens medgivande förfoga över varan så att säljarens
återtaganderätt äventyras.
Skulle utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd
avseende varan komma ifråga skall köparen visa upp
köpeavtalet för utmätningsmannen och omedelbart meddela
säljaren detta.

Den levererade varan förblir säljarens egendom till den blivit till
fullo betald.
Köparen är skyldig att vårda och bruka varan på sådant sätt att
säljarens rätt ej äventyras, innefattande bl a att köparen skall hålla
varan försäkrad.

Garanti
15. Om ej annat överenskommits ansvarar säljaren beträffande ny
vara för fel som framträder inom 12 månader från leveransdagen.

Reklamation
16. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde
ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om
felet. Reklamationen skall göras på det sätt som säljaren anvisat i
leveranshandlingarna.

Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans
art och uppkomst, och i det fall reparation skall utföras av
säljaren, snarast ställa varan till säljarens förfogande.

Avhjälpningsåtagande
17. Säljaren skall, utan oskäligt dröjsmål, efter reklamation, avhjälpa
felet på egen bekostnad under ordinarie arbetstid.

Avhjälpande skall med hänsyn till felets art göras genom att
säljaren antingen reparerar den felaktiga delen eller
tillhandahåller del i nyskick i utbyte mot den felaktiga.

Vad som är ”utan oskäligt dröjsmål” skall bedömas med hänsyn
främst till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa
felet, köparens behov av varan, tillgång till reservdelar och
tillgänglig verkstadskapacitet.

Köparen skall dock, förutom sina egna kostnader, ersätta
säljarens restid, resor och traktamenten samt kostnader för frakt,
emballage, eventuella felsökningskostnader och in- och
urmonteringskostnader.

18. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparation kan
utföras på platsen, där varan är uppställd, om den måste utföras i
av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid
reparation på platsen skall köparen svara för att sådan person som
enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån
det finns tillgängligt – utan kostnad ställa till förfogande
medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc.

19. Är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparation och
parterna är överens därom eller kräver felet ringa kunskap att
avhjälpa skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att
till köparen avlämna del i nyskick eller reparerad ursprunglig del.
Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den
felaktiga delen till lägsta transportkostnad. Omfattas felet av
säljarens garanti, sker transporten på säljarens bekostnad.

20. Underlåter säljaren att avhjälpa fel som han svarar för eller
kvarstår sådant fel efter upprepade reparationsförsök äger
köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra
avdrag på köpeskillingen.

Är kvarstående fel väsentligt, äger köparen häva köpet såvitt
gäller vara som är felaktig. Om felaktig vara står i sådant
sammanhang med resten av leveransen, att det skulle medföra
väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får
avtalet hävas i dess helhet.

Garantibegränsningar
21. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen
tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion. Part
ansvarar endast för av motparten föreslagen ändring av partens
konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig sådant ansvar.

Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under
de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena, och
vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de
skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans
representant lämnat. Det omfattar inte fel förorsakade av
bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida,
ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda
reparationer, normal förslitning eller försämring.

För slitgods och förbrukningsmaterial gäller säljarens ansvar
enbart dessa detaljers normala livslängder.

Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för
särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för
den tid de använts.

Test eller felsökning som görs på begäran av köparen utförs
utan kostnad för köparen om därvid konstateras fel som
säljaren svarar för, i annat fall debiteras köparen samtliga
kostnader.

22. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel
under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas. 23. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 16-23 har säljaren
inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund
av fel i varan utge någon ersättning till köparen för
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om
säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Befrielsegrunder (force majeure)
24. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets
fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens
kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut,
omfattande driftsstörningar hos parten eller underleverantör
eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort
räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat
undanröja.

25. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan
dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande
omständigheter inträffat.

26. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av
omständigheter enligt punkt 24, får vardera parten häva avtalet
till den del dess fullgörande hindras.
Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte
göras gällande i förhållande till andra parten.

Tvist
27. Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom
förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas
skall den avgöras av allmän domstol. Är parterna överens
därom kan i stället tvisten lösas genom skiljeförfarande.
Rättsfrågor i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk
lag.

Copyright FVU 2005