Installationsvillkor

Vad ingår;

- Montering av levererad utrustning på av kunden anvisad plats.

- Dragning av el o luft internt (luft och manöverström).

- Justering samt provkörning av utrustningen.

- Genomgång med kunds personal om handhavande av utrustningen.

Före montage;

- Kunden ska vid leverans:

- Lossa godset och kontrollera mot fraktsedel och notera/anmäla eventuella fraktskador. OBS! Viktigt att

- Lagra godset på lämpligt och skyddat sätt.

- Kunden ska före montering:

- Se till att utrustningen ligger i nära anslutning till monteringsplatsen.

- Monteringsplatsen skall vara utrymd och förberedd för installationen. Eventuell åtgärd är på kundens

- Golvets/väggens beskaffenhet avseende tjocklek, jämnhet och ev. golvvärme skall vara klart före

- Eluttag (220 v + 380v/16a) skall finnas i närheten av monteringsplatsen.

- Se till att el o luft finns framdraget till monteringsplatsen. Fast elinstallation skall utföras av behörig

Vid monteringen;

- Kunden ser till att en person finns till förfogande som hjälp till montören vid vissa moment.

- Om truck, skylift eller dylikt krävs vid installationen så ombesörjs och bekostas detta av kunden.

- Det åligger kunden att se till att inga onödiga arbeten fördröjer monteringen. Sker så debiteras detta enligt

gällande timprislista.

- Kunden ska anvisa parkeringsyta i anslutning till montageplatsen.

- Vid överlämning till kund ska kunden se till att ansvarig person/er är delaktiga i informationen om dagligt

underhåll och handhavande.

Efter Monteringen;

- Där så krävs måste utrustningen installations-besiktigas innan den tas i bruk. Detta ombesörjs och bekostas av

kund om inget annat avtalats.

- Beställaren ansvarar för att omhänderta emballage o dylikt enligt gällande källsorteringsregler i kommunen.

Tillkommande kostnader;

- Fäst och monteringsmaterial samt vid behov hydraulolja.

- Resa, milersättning samt eventuella traktamenten och övernattningar.

- Händelser som ligger utanför Gesab,s ansvarsområde, ex förseningar från kund eller av kunden anlitad

underleverantör, debiteras enligt gällande timprislista.

Övrigt;

- I övrigt gäller de leveransbestämmelser som nämns i FVU - 05

Prenumerera på erbjudanden och nyhetsbrev direkt till din e-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om våra produkter och våra aktuella erbjudanden, direkt till din e-post.